Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek

2008.05.21

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...I don't believe that anybody feels the way that I do abut you now ...
~Nem hiszem, hogy van valaki, aki most úgyanúgy érez irántad, mint én ...
 
Love is when you shed a tear for him but you still love him.
It's when he loves an other girl, but you still smile and say I'm happy,
but all you really do is crying ....
~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.
Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok,
pedig csak sírni és sírni szeretnél ...

 
Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift ...
A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék!

 

 

Like the fire needs the air, i won't burn unless you're there...
~ Ahogy a tűznek szüksége van levegőre, hogy égjen, én se élek addig, még te nem vagy velem ...

 

 

" I dont think God would give you anything you can't handle, so don't stress" / Kelly Clarkson
"Nem hiszem, hogy Isten olyan dolgokat bízna rád, amit ne tudnál megoldani, szóval ne idegeskedj! "
 
24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem! :D
 
Come to the dark side, we have cookies.
Gyere át a sötét oldalra, van nálunk süti =)
 
A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)
 
True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul
 
A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)
 
We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)
 
My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik :)
 
You know you have got the greatest friends when the only time they make you cry is when you're laughing too hard :)
~ Tudod, h neked vannak a legjobb barátaid, mert csak akkor sírsz mellettük ha túlságosan nevettetnek
 
You touched my heart you touched my soul,
You changed my life and all my goals.
~ Megérintetted a szívem, a lelkem,
~Megváltoztattad az életemet és az összes célomat (L)
Long time I'm fed up with your promises and lies
~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!
 

He knows I'm unfaithful,
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy ...
~ Tudja, hogy hűtlen vagyok,
és megöli őt belül
a tudat, hogy egy másik sráccal vagyok boldog ...
/ Rihanna - Unfaithful /


He is more than a man, and this is more than a love
~ Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3

 

I want to be Barbie. That bitch has everything.
~ Barbie akarok lenni! Annak a ribancnak mindene megvan XD

 

 

 

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

 

 

 


"No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY!" / Paris Hilton
~ "Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!"

 

 


The love is mortal insanity!
A szerelem halálos elmebaj ( by Platon :)

 

 


In love there are no rules!


A szerelemben nincsenek szabályok :)

 

 


Keep Smiling! It confuses people!

Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

 

 


When I feel the music, I'm losing control
Of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást
az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

 

 


You're the CoLoR in my world ... but when you're gone ... everything turns to GrEy :(
~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

 

 


Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...

 Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol

 Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

 You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

 I'm too weird to live but too much rare to die
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

 I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

 

 


I can't imagine living my life without you,
I belong to you, and You belong to me forever!
~ Nem tudom elképzelni, hogy nélküled éljek,

 


Hozzád tartozom, és Te hozzám, örökre!

I, like the God, don't play with dice and don't believe in coincidence
~ Én, hasonlóan Istenhez, nem játszom dobókockával és nem hiszek a véletlenekben!

 

 


Every woman should 3 pets in her life: a Jaguar in her garage, a tiger in her bed and a jackass who pays for everything!
~ Minden nőnek 3 állatra van szüksége életében: egy jaguárra a garázsban, egy tigrisre az ágyban és egy ökörre, aki mindezt fizeti!

 Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot!

 

 


Whether it's wrong or right you 'll know in the end you would do it all again,to love a woman.
~Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

 

 


Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

 

 


You have grown to my heart to living in my soul ...
A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!

 

 


" Being brave doesn't mean you go looking for trouble "
" A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt "

 You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.
~Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni ...

 

 


They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

 The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

 The living are just the dead on holiday.
~Az élők csupán vakációzó halottak.

 

 

 


The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

 

 


Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
~Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

 

 

 


My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don't let go....
~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

 

 


True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget them!
~ Igaz barátokat nehét találni, még nehezebb elhagyni és lehetetlen elfelejteni őket!

 

 


The passion slowly dies inside of me ...
~A szenvedély lassan meghal bennem ...

 

 


Freedom is just another word for nothing left to lose...
~A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened...

 

 


Promises can be broken just as quickly as they are made them.
~Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

 
Don't be afraid of death, be afraid of unlived life ...
~Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

 

 


The one is not who can live your life with ... the one is who you can't live without!
~Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)


When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szálhámos, addigra már összetörte a szívem ...

 

 


What is love?! 'Cause baby I dunno, just I've got a strange feeling in my heart :)

~Mi a szerelem? Mert édesem, én nem tudom....csak egy különös érzés van a szívemben....:)

 

 


Hey, how long till you face what's going on?
Cause you really got it wrong,
I didn't steal your boyfriend!
~Mikor fogod fel végre, mi történik?
Mert tényleg félreértetted,
Én nem nyúltam le a pasidat! /Ashlee Simpson - Boyfriend :)/

 

 


When the friends are gone
When the party's over
We will still belong to each other
~Mikor a barátok elmennek
Mikor a partinak vége
Mi még akkor is egymáshoz fogunk tartozni ...

 

 


All roads lead to where you are.
~Minden út oda vezet, ahol te vagy.

 

 


You think I'm stupid, but the truth is, that it's Cupid
~Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D

 

 


Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead
~Megfagyva belül az érintésed nélkül
a szerelmed nélkül, kedvesem,
csak te vagy az élet és a halál között

 

 


I woke up in the middle of the night,
And I noticed my love wasn't by my side
~Felkeltem az éjszaka közepén
és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

 

 


What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you.
~ Milyen gonosz játék ez velem
Hogy ilyen érzéseket keltesz bennem
Milyen kegyetlen is ez,
Hogy csak ábrándozom rólad
Milyen gonosz dolog azt mondani
Hogy még sosem éreztél így
Milyen bűnös dolog
Hogy muszáj ábrándoznom rólad.

 

 


You act like you never had love
And you want me to go without
~Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet
És azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

 

 


The end is not as fun as the start...
~A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

 

 


I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.
~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

 

Always smile. It makes people wonder what you're up to.
~ Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy te ki is vagy valójában.

 
In the long run, we are all dead.

~Hosszú távon mi mind halottak vagyunk.

 
Woman needs men like fish needs bicycle!
~A nőkek annyira kellenek a férfiak mint halnak a bicikli xP

 

There’s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

 Well, you know,somebody’s gotta lose,
We all can’t win…maybe next time....
~ Nos, tudod, valakinek veszíteni is kell,
Nem győzhetünk mind,talán majd legközelebb...

 Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

 
Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
~Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

 Don't look back. Something might be gaining on you.
~Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

 I've got tooth marks on my heart

~Harapásnyomok vannak a szívemen.

 Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

 God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

 We grow old by moments and not by years.
~A pillanatok öregítenek, nem az évek.

 I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
~Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

 I try to find a reason for goodbye...
~Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

 The situation is hopeless but not serious.
~A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 I watched the walls around me crumble,
But it's not like I won't build them up again...
~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem,
de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

 I have only 1 desire now: standing close to you....
~Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

 When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
~ Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe! =)

 He looks into my eyes I'm alive again,
And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek,
Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

 I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.
~ Csak elnézést szerettem volna kérni, amiért megjegyeztem, hogy szívesen rátenném a kezem arra a vonzó fenekedre :)

 Forget the risks, take the fall.If it's what you want.Then it's worth at all. ?
~ Felejtsd el a következményeket, és ugorj neki.Ha ez amit akarsz akkor megéri.

 I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying...
~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

 I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

 The smile is such spinline, which can right everything....
~A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

 You know that you love someone when you can't put into words how you feel.
~ Tudod ,hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.

 It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

 That's what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

 You call me a bitch because I speak what's on my mind?
~Leribancozol mert kimondom amit gondolok? 


Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
~Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

 Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek!


 


If people aren't nice to you, they're jealous!
~Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

 

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

 I can resist everything, except for temptation!
~Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

 Closed minds always seem to be conected to open mouth
s !
~Zárt agyak úgy tűnik mindig nagy szájjal párosulnak.

 My cold heart is a place where true love cannot bloom....
~A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

 2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

 I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

 Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

 True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

 

 

 


Stupid cupid... stop pickin on me!
~Hülye Cupido...ne pikkelj rám! :D 


Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream :)
~ Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom....

 Love is blind. I know, because you don't see me!
~A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

 Life is not a piece of cake...

~Az élet nem habostorta!

 

 I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

 

 I'm not going to change who I am for other people.
~ Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

 

 Everything has it's beauty! You must only find it.
~ Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod. :)

 

 Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam